Football Finals

2021 Finals Scoreboard
2020 Finals Scoreboard
2019 Finals Scoreboard
2018 Finals Scoreboard
2017 Finals Scoreboard
2016 Finals Scoreboard
2015 Finals Scoreboard
2014 Finals Scoreboard
2013 Finals Scoreboard
2012 Finals Scoreboard
2011 Finals Scoreboard
2010 Finals Scoreboard
2009 Finals Scoreboard
2008 Finals Scoreboard
2008 Playoff Scoreboard
2007 Finals Scoreboard
2007 Playoff Scoreboard

2006 Finals Scoreboard
2006 Playoff Scoreboard
2005 Finals Scoreboard
2005 Playoff Scoreboard
2005 Final Playoff Points

2004 Finals Scoreboard
2004 Playoff Scoreboard
2004 Final Playoff Points

2003 Football Finals Page
2003 Football Playoff Scoreboard
2002 Football Finals Page
2002 Football Playoff Scoreboard
2001 Football Finals Scores and Summaries
2001 Football Playoff Scoreboard
2000 Football Championship Results
1999 Football Championship Results
1998 Football Championship Results
1997 Football Championship Results
1996 Football Championship Results
1997 Results: (Class) A | AA | B | BB | C | CC | D | DD
1996 Results: (Class) A | AA | B | BB | C | CC | D | DD
1995 Results: (Class) A | AA | B | BB | C | CC | D | DD
1994 Results: (Class) A | AA | B | BB | C | CC | D | DD
1993 Results: (Class) A | AA | B | BB | C | CC | D | DD
1992 Results: (Class) A | AA | B | BB | C | CC | D | DD
1991 Results: (Class) A | AA | B | BB | C | CC | D | DD
1990 Results: (Class) A | AA | B | BB | C | CC | D | DD
1989 Results: (Class) A | B | C | D
1988 Results: (Class) A | B | C | D
1987 Results: (Class) A | B | C | D
1986 Results: (Class) A | B | C | D
1985 Results: (Class) A | B | C | D
1984 Results: (Class) A | B | C | D
1983 Results: (Class) A | B | C | D
1982 Results: (Class) A | B | C | D
1981 Results: (Class) A | B | C | D
1980 Results: (Class) A | B | C | D
1979 Results: (Class) A | B | C | D
1978 Results: (Class) A | B | C | D

Football image
MHSAA Just Whistle