Girls Swimming Finals

2021-22 Finals Home

2020-21 Finals Home

2019 Finals Home

2018 LP Finals Home

2019 UP Finals

2018 UP Results: Finals Results | 2H Finals Coverage

2017 LP Finals Results Division 1 | 2 | 3
              2H Coverage Division 1 | 2 | 3
   Prelim Results Division 1 | 2 | 3

2017 UP Final Results2H Coverage

2016 LP Finals Results Division 123
              2H Coverage Division 123
   Prelim Results Division 123

2016 UP Final Results | 2H Coverage

2015 LP Final Results Division 1 | 2 | 3
               2H Coverage Division 1 | 2 | 3
    Prelim Results Division 12 | 3

2015 UP Final Results | 2H Coverage

2014 LP Final Results Division 12 | 3
               2H Coverage Division 1 | 2 | 3
    Prelim Results Division 1 | 2 | 3

2014 UP Final Results | 2H Coverage

2013 LP Final Results Division 1|  23
               2H Coverage Division 12 | 3
    Prelim Results Division  1 | 2 | 3

2013 UP Final Results2H Coverage

2012 LP Final Results Division 12 | 3
               2H Coverage Division 1 | 2 | 3
              Prelim Results Division 1 | 2 | 3

 2012 UP Final Results

2011 LP Final Results Division 1 | 2 | 3
          Prelim Results Division 1 | 2 | 3

2011 UP Final Results
2010 LP Final Results Division 1 | 2 | 3 - (Agate)
              Final Results Division 1 | 2 | 3 - (PDF)

            Prelim Results Division 1 | 2 | 3

2010 UP Final Results
2009 LP Final Results Division 1 | 2 | 3 - (Agate)
               Final Results Division 1 | 2 | 3 - (PDF)

            Prelim Results Division 1 | 2 | 3

2009 UP Final Results
2008 LP Final Results Division 1 | 2 | 3 - (Agate)
               Final Results Division 1 | 2 | 3 - (PDF)

            Prelim Results Division 1 | 2 | 3

2008 UP Final Results
2007 LP Results: Division 1 | 2 | 3 - (Agate)
       Final Results Division 1 | 2 | 3
      Prelim Results Division 1 | 2 | 3

2007 UP Final Results
2006 LP Final Results Division 1 | 2 (hytek not provided)
        Final Results Division 1 | 2 - (Text version)

2006 UP Final Results
2005 LP Final Results Division 1 | 2

2005 UP Final Results

2004 LP Final Results Division 1 | 2

2004 UP Final Results
2003 LP Results Division 1 | 2
             Results Division 1 | 2 - (Table with splits)

2003 UP Results: Finals
2002 LP Results: Divisi D1D2

2002 UP  Open Class 
2001 LP Results: AB-C-D

2001 UP Results: Finals
2000 LP Results: AB-C-D
2000 UP Results: Finals
1999 LP Results: AB-C-D
1999 UP  Open Class
1998 LP Results: AB-C-D
1998 UP Results: Finals
1997 LP Results: AB-C-D

1998 UP Results: Open Class
1997 LP Results: A | B-C-D
1997 UP Results: Open Class
1996 LP Results: A | B-C-D
1996 UP Results: Open Class
1995 LP Results: A | B-C-D
1995 UP Results: Open Class
1994 LP Results: A | B-C-D
1994 UP Results: Open Class
1993 LP Results: A | B-C-D
1993 UP Results: Open Class
1992 LP Results: A | B-C-D
1992 UP Results: Open Class
1991 LP Results: A | B-C-D
1991 UP Results: Open Class
1990 LP Results: A | B-C-D
1990 UP Results: Open Class
1989 LP Results: A | B-C-D
1989 UP Results: Open Class
1988 LP Results: A | B-C-D
1988 UP Results: Open Class
1987 LP Results: A | B-C-D
1987 UP Results: Open Class
1986 LP Results: A | B-C-D
1986 UP Results: Open Class
1985 LP Results: A | B-C-D
1985 UP Results: Open Class
1984 LP Results: A | B-C-D
1984 UP Results: Open Class
1983 LP Results: A | B-C-D
1983 UP Results: Open Class
1982 LP Results: A | B-C-D
1982 UP Results: Open Class
1981 LP Results: A | B-C-D
1981 UP Results: Open Class
1980 LP Results: A | B-C-D
1980 UP Results: Open Class
1979 LP Results: A | B
1978 LP Results: A | B
1977 LP Results: A | B
Henry Ford Health 220509